Privacy- en cookiebeleid

Dit is de Privacy- en cookiebeleid pagina van OVD Opleidingen

Lees de referenties

Gemiddeld beoordeeld met 4,9 

Privacy- en cookiebeleid OVD Opleidingen

OVD Opleidingen, gevestigd aan Galileïlaan 31, 6716 BP Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OVD Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de overeenkomst die we met u of uw werkgever gesloten hebben, voor de volgende doelen:

  • om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • om goederen en diensten bij u af te leveren
  • om certificaten, diploma’s en/of deelnamebewijzen te kunnen verstrekken.

Het niet of niet volledig verstrekken van uw persoonsgegevens kan ertoe leiden dat wij onze dienstverlening niet conform afspraken kunnen uitvoeren.

Wij maken gebruik van leadidentificatie via LeadInfo software. (Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OVD Opleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de vastgelegde gegevens tot maximaal 2 jaar na afronding van de opleiding waarvoor deelnemers ingeschreven staan om u in staat te stellen navraag te doen over behaalde resultaten. Na deze periode worden alle gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

OVD Opleidingen verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken OVD Opleidingen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OVD Opleidingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ovd-opleidingen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OVD Opleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ovd-opleidingen.nl of telefoon 088 – 008 45 70.

Klachten

OVD Opleidingen wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 15 april 2020.