Klachtenreglement

Dit is de klachtenreglement pagina van OVD Opleidingen

Lees de referenties

Gemiddeld beoordeeld met 4,9 

Klachtenreglement OVD Opleidingen

Bij OVD Opleidingen streven we ernaar alle activiteiten naar volle tevredenheid van onze klanten te laten verlopen. Mochten er onverhoopt fouten, onduidelijkheden of misverstanden optreden, dan proberen we deze meteen op te lossen. Indien de kwestie niet of niet voldoende opgelost wordt, dan kunt u hierover een formele klacht indienen. Hieronder treft u de procedure daarvoor aan.

Toepassingsgebied

Alle uitingen van ongenoegen over contacten met OVD Opleidingen die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene weggenomen kunnen worden.

Doel

Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken, en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

De procedure

1. Indien u een formele klacht in wilt dienen, kunt u een mail met omschrijving van de klacht sturen naar info@ovd-opleidingen.nl.

2. Indien een klacht niet op schrift gesteld is, kunt u worden verzocht dit alsnog te doen.

3. De klacht wordt na ontvangst vastgelegd in het klachtenregister en doorgespeeld naar de medewerker of afdeling onder wiens bevoegdheid dit valt, of, indien dit niet duidelijk is, naar de klachtencommissie.

4. Indien de klacht niet direct opgelost kan worden, ontvangt u binnen 2 werkdagen na binnenkomst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging. Hierin wordt aangegeven binnen welke termijn er een antwoord verwacht mag worden.

5. Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te behandelen. In de behandeling van de klacht wordt hoor en wederhoor toegepast. Tijdens het onderzoeken van de klacht worden alle partijen gehoord om een zo goed mogelijk beeld van de klacht te krijgen.

6. OVD Opleidingen doet binnen 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, uitspraak. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

7. Indien de klacht niet naar uw tevredenheid is behandeld, kan de klachtencommissie overwegen of een nieuw intern onderzoek en/of een nieuw aanbod wenselijk is.

8. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als u het antwoord heeft ontvangen waarbij OVD Opleidingen overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden.

9. Indien ondanks de inspanningen van OVD Opleidingen geen afdoende oplossing wordt bereikt, kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

10. Bij de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van OVD Opleidingen en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

11. De uitspraak van de Geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

12. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.