Algemene voorwaarden

Dit is de algemene voorwaarden pagina van OVD Opleidingen

Lees de referenties

Gemiddeld beoordeeld met 4,9 

Algemene leveringsvoorwaarden OVD Opleidingen

OVD Opleidingen handelt volgens de NRTO-gedragscode, deze kunt u hier downloaden.

De Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen kunt u hier downloaden.

Onze algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en goederen;
b. Opdrachtnemer: OVD Opleidingen BV en/of daaraan gelieerde opleidinglabels en/of daaraan verbonden scholen, samenwerkingsverbanden, instituten en dergelijke.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door hem gesloten overeenkomsten met opdrachtgever.
2.2 Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website van opdrachtnemer en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Indien opdrachtgever hierom verzoekt, zullen de leveringsvoorwaarden aan hem verstrekt worden.
2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van (een deel van) deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
2.4 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3: Offerte en overeenkomst
3.1 Overeengekomen vergoedingen zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Meerkosten die ontstaan als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie worden door opdrachtnemer in rekening gebracht.
3.2 Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.3 Een door opdrachtnemer aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een resultaatverplichting is aangegaan.
3.4 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4: Uitvoering van werkzaamheden
4.1 Partijen zullen elkaar tijdig alle informatie en gegevens verstrekken, noodzakelijk voor een goede uitvoering en afwikkeling van de opdracht.
4.2 Opdrachtnemer stelt naar de aard van de opdracht van opdrachtgever vast of en zo ja welke deskundigheden en personen benodigd zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
4.3 Opdrachtgever mag de door opdrachtnemer ingezette trainers en docenten niet rechtstreeks benaderen voor het opnieuw uitvoeren van reeds eerder uitgevoerde opdrachten of vergelijkbare vervolgopdrachten.
4.4 Bij niet-nakoming van het in het vorige lid bepaalde, zal opdrachtgever een boete verschuldigd zijn van € 5.000,- per overtreding.

Artikel 5: Leveringstermijnen
5.1 Het tijdvak waarbinnen de overeengekomen diensten of producten zullen worden geleverd, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks in de regel plaatsvindt, na aanvaarding van de opdracht, niet zullen wijzigen.
5.2 Overeengekomen termijnen zijn niet fataal, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige prestatie dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij opdrachtnemer, rekening houdend met de aard van de te leveren prestatie, een redelijke termijn wordt geboden om het verzuim te herstellen.
5.3 Indien zich vertraging veroorzakende omstandigheden voordoen, wordt ongeacht de voorzienbaarheid, het overeengekomen tijdstip/tijdvak verschoven, dan wel komen partijen aanvullende afspraken overeen met betrekking tot uitvoering in de geest van het reeds overeengekomene.

Artikel 6: Betalingen
6.1 De overeengekomen prijs is exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd.
6.3 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid betreft.
6.4 Ten aanzien van betalingen die niet tijdig zijn verricht, volgt opdrachtnemer de richtlijnen van de Wet Incassokosten (WIK).
6.5 Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing indien de wet opdrachtgever de bevoegdheid geeft de betaling op te schorten.
6.6 De opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Opdrachtnemer volgt hierbij de richtlijnen van de Wet Incassokosten (WIK).
6.7 Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten en goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.
6.8 In geval van (dreiging van) faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of de instelling van opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn, mits deze gronden in het contract zijn vastgelegd en heeft de opdrachtnemer het recht tot toepassing van het bepaalde in 6.3 tot en met 6.7.

Artikel 7: Overmacht en ontbinding van de overeenkomst
7.1 Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven.
7.2 Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden:
a. Bij annulering meer dan één maand voor aanvang van de levering van diensten en goederen is 25% van de vergoeding verschuldigd.
b. Bij annulering of verplaatsing korter dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en goederen is 50% van de vergoeding verschuldigd.
c. Bij annulering of verplaatsing tijdens de levering van diensten en goederen is volledige vergoeding verschuldigd.
d. Opdrachtgever kan zonder meerkosten tot zeven dagen voor aanvang van de training een ander dan door de opdrachtgever opgegeven persoon laten deelnemen.
e. Voor wijzigingen binnen zeven tot twee dagen voor de overeengekomen startdatum van een training, wordt er per persoon per wijziging € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Wijzigingen binnen twee dagen voor de overeengekomen startdatum worden volledig in rekening gebracht.
f. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te annuleren indien het minimumaantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de opdracht niet wordt behaald. Opdrachtgever is geen kosten verschuldigd indien geen vervangende dienst wordt geaccepteerd.
g. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te verplaatsen indien onoverkomelijke calamiteiten aangaande zijn personeel, locatie(s) of materieel de uitvoering belemmeren. Dergelijke annuleringen leiden niet tot enige vorm van restitutie of schadeplichtigheid van opdrachtnemer.
7.3 Indien hetzij opdrachtgever, hetzij opdrachtnemer niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen die termijn niet alsnog zijn verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.
7.4 Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van één der partijen, is deze, zolang de overmachtsituatie voortduurt, niet gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
7.5 Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van diensten en goederen met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is.

Artikel 8: Klachten
8.1 Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken na beëindiging van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer binnen 14 dagen bij aangetekend schrijven reclameren.
8.2 Partijen zijn verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, eventueel onder begeleiding van een professioneel bemiddelaar, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
8.3 Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is afgehandeld, blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever in stand.

Artikel 9: Geheimhouding
9.1 Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
9.2 Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zo nodig een geheimhoudingsplicht op.
9.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele overtredingen van hun medewerkers ten aanzien van de geheimhoudingsplicht.

Artikel 10: Intellectueel eigendom
10.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem in het kader van informatie of opdracht beschikbaar gestelde verstrekte teksten, beeld- en overige materialen, software, enz. voor, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
10.2 Met inachtneming van het vorige lid is het opdrachtgever, waaronder in dit kader tevens begrepen diegenen aan wie het product door opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, verboden om de door opdrachtnemer geleverde producten of onderdelen daarvan te reproduceren, te veranderen of aan derden ter beschikking te stellen.
10.3 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.
10.4 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming het bedrijfslogo te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals vermelding als klant op de website van opdrachtnemer).

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen, met een maximum van het bedrag dat de verzekering van opdrachtnemer in het betreffende geval uitkeert.
11.2 Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst te leveren diensten of goederen, te geven adviezen of schade veroorzaakt door bij levering van diensten en goederen ingeschakelde personen door opdrachtnemer, is opdrachtnemer slechts dan aansprakelijk indien sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer en/of van de zijde van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de levering van diensten en goederen ingeschakelde personen.
11.3 Opdrachtgever zal nimmer een der door opdrachtnemer ingeschakelde personen persoonlijk aansprakelijk stellen.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
11.5 Opdrachtgever dient de (potentiële) deelnemers terzake van het in deze voorwaarden gestelde te informeren en te instrueren en is aansprakelijk voor het eigen handelen alsmede het handelen van door hem ingeschreven deelnemers. Eventuele schade die door dit handelen ontstaat, zal door opdrachtnemer op opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 12: Algemene bepalingen
12.1 Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Opdrachtnemer kwalificeert zich als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en heeft hiertoe een privacyverklaring opgesteld, raadpleegbaar op de website van opdrachtnemer.

Versie: augustus 2020

Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Limburg onder nr. 14060820 (Opleidingsgroep Gilde-BT BV), 70751668 (OVD Opleidingen BV)